Codi ètic i Pla de Prevenció penal

EL CODI ETIC I DE CONDUCTA DEL GREMI COMARCAL D'HOSTALERIA I TURISME DE L'ALT PENEDÈS

Els membres de la Junta Directiva del Gremi han acordat per unanimitat, establir els valors i pautes que han de guiar el comportament dels qui formen part del Gremi, així com ajudar a consolidar una conducta empresarial i personal acceptada i respectada per tots els càrrecs directius, associats i empleats d’aquest i d’aquests, en la seva relació amb el Gremi.

Aquest Codi afecta al conjunt de l'activitat del Gremi, la conducta del qual i actuacions, en general, han de basar-se en el respecte de valors fonamentals com l'honestedat, la integritat, la transparència i la seguretat. És un element clau de la política de gestió amb la finalitat de garantir que totes les seves activitats es desenvolupen amb la màxima integritat.

El Gremi garantirà els drets a l'honor, la intimitat personal i la pròpia imatge de les persones.

El Gremi promourà l'adhesió i compliment dels principis inclosos en aquest Codi a totes les organitzacions empresarials o entitats en les quals directa o indirectament ostenti alguna representació.

Els requeriments d'aquest Codi han de prevaldre excepte en casos en els quals les normes definides en el mateix, entrin en conflicte amb una llei específica.

EL PLA DE PREVENCIO PENAL A LES EMPRESES I AUTÒNOMS DEL MÓN DE L'HOSTALERIA, TURISME I RESTAURACIÓ 

La  Circular 1/2016 de la Fiscalia General del Estat , que va veure la llum el passat dia 22 de gener de 2016, interpreta com hauran d’aplicar-se els plans de prevenció penal quan una empresa tingui un problema penal.


Recordem que la reforma penal que entrà en vigor l’1 de juliol del passat 2015 va convertir les empreses en ens capaços de ser jutjats i condemnats, alhora que introduïa en el nostre ordenament jurídic la figura dels plans de prevenció penal o programes de Compliance. Són aquells models de prevenció de riscos penals que eximeixen de responsabilitat a les persones jurídiques que el tinguin fet quan es vegin immerses en un procediment penal.


Es tracta de la responsabilitat penal de les empreses per delictes comesos per administradors, directius o representants o, si escau, per delictes comesos per empleats o dependents si sobre aquests no s’ha fet el degut control de vigilància. En els dos casos es podria decretar la responsabilitat penal de la persona jurídica i, per això, portar-la a judici i jutjar-la encara que l’administrador o persona física no fos present al judici.


A la persona jurídica se li podrien imposar tant penes de multa de gran quantia, o altres com ara la seva dissolució, la suspensió de les activitats, el tancament de locals, la prohibició d’activitats, inhabilitacions per obtenir algunes subvencions o contractes amb l’administració pública, i la intervenció judicial


Aquesta responsabilitat únicament s’aplica per a determinats delictes especificats al codi penal.


Davant de tot això, el legislador introdueix la figura del “compliance penal” com a causa d’exempció de la responsabilitat penal. És a dir, la persona jurídica estarà exempta de responsabilitat si l’òrgan d’administració ha adoptat amb eficàcia un model d’organització i gestió per a la prevenció de delictes o per reduir de forma significativa el risc de cometre un delicte.


En aquest model de prevenció caldrà identificar les activitats de l’empresa en les quals es pot cometre els delictes descrits, alhora que hauran d’introduir-se procediments que descriguin el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica, models de gestió dels recursos financers adequats per a la implantació del model de prevenció. També hauran d’introduir-se canals de denúncia, sistemes de sancions, formació del personali la revisió periòdica del model.


Tots aquests requisits que s’exposen aquí, de forma molt resumida, la circular de la Fiscalia 1/2016 els interpreta i exposa el seu criteri per al cas que una persona jurídica es vegi immersa en un procediment penal i vulgui fer valer el seu model de Compliance.


Des del Gremi volem conscienciar els nostres associats, l’empresari autònom i la persona jurídica, l’hostaler, l’empresa turistica i el restaurador, de la importància d’un codi ètic de conducta que tingui valor dins de l’empresa, i que pugui provar efectivament que es promou una cultura ètica empresarial.


Aquesta circular destaca reiteradament que el model de prevenció ha de ser eficaç. No valen tots els models sinó que hauran de constar per escrit, i caldrà provar-ne la veritable implantació. Complir, al cap i a la fi, amb tots els requisits exigits a l’article 31 bis del codi penal.


En definitiva, la nova circular de la Fiscalia General de l’Estat destaca i reclama el compromís inequívoc de la direcció de les persones jurídiques en aquest nou àmbit que suposen els programes de Compliance, i per això estableix una sèrie de criteris de valoració per tenir en compte l’eficàcia del model d’organització.


Entre aquests requisits, la circular destaca l’adopció immediata de mesures disciplinàries contra els autors del delicte o la immediata revisió del model una vegada descobert el delicte. Es valorarà així mateix la solidesa de la resposta davant de vulneracions preferents i l’existència d’anteriors procediments penals contra l’empresa, els seus empleats, directius o administradors. Segons quin sigui el delicte es valorarà l’existència de sancions administratives prèvies. I, com és obvi, la Fiscalia valorarà la restitució, la reparació del dany i la col·laboració activa amb la investigació.

Per acabar, s’hauria de destacar que la circular de la Fiscalia General de l’Estat valorarà la conducta delictiva portada a terme, tenint en compte la gravetat del delicte, el nombre de treballadors implicats i la freqüència o durada de l’activitat delictiva.

El Gremi, que forma part de la FIHRT, ha estat una de les primeres Entitats del País en aprovar un Codi Ètic de conducte, i un Pla de Prevenció Penal, designant l’Advocat col.legiat a l'ICAB, EDUARD RAFALES, com a Compliance Officer. La tasca ha estat duta a terme cin col.laboració amb PIMEC I REBES & FERRER Advocats.